thông tin liên hệ
Hồ Thanh Duyên
Giám Đốc - 0982.834.835

Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc
0909.834.835 - 0924.111.115

Dấu Cá Biển Và Mỡ Cá BaSa

Dầu  Cá Lỏng
Dầu Cá Lỏng " Olein BTP