thông tin liên hệ
Võ Chí Nguyện
Phó Giám Đốc - 0924.111,.115

Bột vỏ cua, ghẹ

Vỏ Cua Khô
Vỏ Cua Khô
Bột vỏ cua ghẹ
Bột vỏ cua ghẹ
Vỏ Ghẹ Khô
Vỏ Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô
Càng Ghẹ Khô